เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก ให้บริการแก่เด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี มูลนิธินี้ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนหลายแห่งเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทุกคนดังสรุปไว้ในอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (the United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกต่างมีสายด่วนช่วยเหลือเด็กของตัวเอง และอีกหลายประเทศอยู่ระหว่างการเปิดดำเนินงาน สายด่วนช่วยเหลือเด็กทั่วโลกได้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่เด็กที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ และสร้างความอุ่นใจ ช่วยเหลือ และปลอบโยนได้ทันท่วงทีที่ทำได้

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็ก ๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระ โดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆ นั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีก และยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ได้ทันที ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

legal_status
about_us2
abuse_cases2

คุณรู้สึก
อย่างไรบ้าง?