ทีม อาสาสมัคร
ที่ทุ่มเทของเรา
ทำงาน
อย่างไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย เพื่อช่วยเหลือ
เด็กในประเทศไทย

มูลนิธิสายเด็ก (Childline Thailand Foundation)
ให้บริการสายด่วนช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง
ครอบคลุมทั้งประเทศ
ด้วยเบอร์ที่สามารถจดจำได้ง่ายคือ 1387

about_us2

"เราเชื่อว่าเด็กในประเทศไทย ควรได้รับการปกป้องคุ้มครอง บริการสุขภาพและบริการด้านมนุษยธรรมอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเหล่านั้น"

วิสัยทัศน์ของเรา

การยึดมั่นในความโปร่งใส การตั้งอยู่บนความชอบ ความเสมอภาค ความยุติธรรม และการคุ้มครองเด็ก

พันธกิจของเรา

ให้เด็กในประเทศไทยได้เข้าถึงการคุ้มครอง บริการด้านสุขภาพและมนุษยธรรม ที่ไว้ใจและเชื่อถือได้ตามสิทธิของเด็กเหล่านั้น และตามที่รัฐบาลไทยมุ่งมั่นดำเนินการจากการให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก

ค่านิยมของเรา

ไม่ว่าเวลาใด เด็กในประเทศควรได้เข้าถึงการปกป้องคุ้มครอง บริการสุขภาพและบริการด้านมนุษยธรรมอย่างทันท่วงทีและเหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเหล่านั้น