ช่วยเหลือเด็ก
ในเรื่องของ
การศึกษา

เมื่อได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ มูลนิธิสายเด็ก 1387 จะติดต่อหน่วยงานราชการเช่นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งเอ็นจีโอต่าง ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรงให้แก่ครอบครัวของเด็ก

education

มูลนิธิสายเด็ก ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับครอบครัว โรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนของในประเทศไทยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเป็นภาคบังคับไปจนกระทั่งอายุ 15 ปี สำหรับเด็กไทยทุกคนทั่วประเทศ แม้ว่ากฎหมายนี้ต้องการใช้สำหรับเด็กไทยเท่านั้น มูลนิธิสายเด็ก1387 ก็ได้ดำเนินการเพื่อให้เด็กจำนวนมากที่ไม่มีบัตรประจำตัวได้เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งแสดงถึงความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการที่ยอมให้เด็กได้รับการศึกษาขณะเดียวกันก็หวังว่าจะได้รับบัตรประจำตัวคนไทยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้พวกเขาสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ ในสังคมไทยในอนาคต

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวและโรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับกรณีที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษเช่น เด็กที่ต้องการย้ายโรงเรียนตามพ่อแม่ที่ไปทำงานที่จังหวัดอื่น เด็กที่ติดเชื้อ HIV เด็กพิการ เด็กที่ถูกกระทำทารุณ และเด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่มีเอกสารประจำตัว เหล่านี้เป็นจุดที่ มูลนิธิสายเด็ก 1387 จะเข้ามาเติมช่องว่างระหว่างครอบครัวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นจุดเชื่อมต่อที่หายไปเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่