เรา ทำอะไร

call_centre

คอลเซ็นเตอร์

มูลนิธิสายเด็ก 1387 สร้างขึ้นโดยอาศัยโมเดลคอลเซ็นเตอร์แบบรวมศูนย์ หมายความว่า คอลเซ็นเตอร์ ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ จะรับสายทุกสายที่โทรฯ เข้ามาจากทั่วประเทศ

เดอะ
ฮับ

จากปรัชญาที่ว่าเด็กและเยาชนทุกคนควรมีโอกาสได้เรียนรู้อันเป็นสิทธิพื้นฐาน The Hub ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเยาวชนเฉพาะที่ให้โอกาสทางการศึกษาทางเลือก การทำงานแบบลงลึกกับวัยรุ่นเป็นรายบุคคล และ “โปรแกรมทักษะการใช้ชีวิต” ได้นำมารวมไว้ในโมเดล

hub_250x350

การให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ด้อยโอกาส

งานสร้างความรับรู้ของ Child helpline ประสงค์จะสร้างความเข้มแข็งให้เด็กและสมาชิกในชุมชนในการโทรฯ เข้ามาเมื่อเกิดปัญหาวิกฤต รวมทั้งสร้างความเป็นหุ้นส่วนทั่วทั้งสังคมโดยที่แต่ละคนมีบทบาทของตนเองในการปกป้องเด็ก

outreach_250x350
crisis_250x350

เครื่องมือ ในยามวิกฤต

นอกเหนือจากงานของเราในฐานะสายด่วนช่วยเหลือเด็กและผู้ประสานงานเครือข่ายบริการ สายเด็ก 1387 ยังให้การช่วยเหลือในยามวิกฤตโดยถือเป็นเครื่องมือในยามวิกฤตเพื่อตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์

การให้ความช่วยเหลือด้านคดี

การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของ มูลนิธิสายเด็ก เป็นไปตามอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)

advocacy_250x350
advocacy_350x250

เครือข่ายทั่วโลก

เราทำงานอยู่ในประเทศต่าง ๆ กว่า 160 ประเทศทั่วโลก และตั้งขึ้นด้วยความเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่เฉพาะแต่เพียงมีสิทธิ แต่พวกเขาแต่ละคนย่อมรู้ดีที่สุดในการบอกถึงปัญหาของตนเองหากได้รับเครื่องมือที่เหมาะสม

OTHER WAYS เข้าสู่ ช่วยเด็ก

LIKE US ON FACEBOOK

VOLUNTEER WITH US

We welcome any help you can offer to help make a difference to the children of Thailand. Visit our volunteer page to find out more
Volunteer Today