เรา ทำอะไร

call_centre

คอลเซ็นเตอร์

มูลนิธิสายเด็ก 1387 สร้างขึ้นโดยอาศัยโมเดลคอลเซ็นเตอร์แบบรวมศูนย์ หมายความว่า คอลเซ็นเตอร์ ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ จะรับสายทุกสายที่โทรฯ เข้ามาจากทั่วประเทศ

เดอะ
ฮับ

สิทธิพื้นฐานจากปรัชญาที่ว่าเด็กและเยาวชนทุกคน ควรมีโอกาสได้เรียนรู้ The Hub ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเยาวชนโดยเฉพาะการให้โอกาสทางการศึกษาทางเลือก การทำงานแบบลงลึกกับวัยรุ่นเป็นรายบุคคล และ “โปรแกรมทักษะการใช้ชีวิต”

hub_250x350

ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กและครบครัว ผ่านสายโทรศัพท์ และเรายังสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ได้ทันที ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็ก และให้คนในสังคมได้เข้าใจบทบาทของตนเอง และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็ก

outreach_250x350
crisis_250x350

เครื่องมือ ในภาวะวิกฤต

นอกเหนือจากงานสายด่วนช่วยเหลือเด็ก และผู้ประสานงานเครือข่ายมูลนิธิสายเด็ก 1387 ยังให้การช่วยเหลือในภาวะวิกฤตโดยถือเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์

การรณรงค์ผลักดัน

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำงานอยู่บนพื้นฐานของอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)

advocacy_250x350
advocacy_350x250

เครือข่ายทั่วโลก

เราทำงานในประเทศต่าง ๆ กว่า 160 ประเทศทั่วโลก และจัดตั้งขึ้นด้วยความเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่เฉพาะแต่เพียงมีสิทธิ แต่พวกเขา จะต้องรู้ดีที่สุด และบอกได้ถึงปัญหาของตนเอง

คุณ ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในชุมชนหัวลำโพง โดยมูลนิธิสายเด็ก 1387 ช่วยเด็ก

ติดตามเราบนเฟสบุ๊ค

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครทุกท่านที่มีจิตอาสา
อาสาสมัคร