การต่อสู้
เพื่อสิทธิของเด็ก
ในสังคมไทย

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

การให้ความช่วยเหลือโดยการเป็นตัวแทนทางกฎหมายของมูลนิธิสายเด็ก เป็นไปตามอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของเด็ก (CRC)

เอกสารที่ครอบคลุมนี้กำหนดเงื่อนไขเสรีภาพที่แท้จริงที่ควรให้แก่เด็ก ๆ โดยไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเขารูปร่างหน้าตาพื้นหลังหรือความเชื่อทางจิตวิญญาณ รัฐบาลไทยได้ลงนามใน CRC ในปี 1992 มันใช้เวลาหลายปีหลังจากการให้สัตยาบันสำหรับการดำเนินการที่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการในประเทศไทย แต่มีการออกกฎหมายที่สำคัญอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กในปี 2546 สร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

IMG_7827

Our director presenting at the 2019 Asian Children's Summit

IMG_7823

Advocating for ending child marriage, June 2019

IMG_7821

Ending Child Marriage conference