การต่อสู้
เพื่อสิทธิของเด็ก
ทั่วทั้งสังคมไทย

มูลนิธิสายเด็ก เป็นพื้นฐานของพัฒนาการคุ้มครองเด็กในเรื่องต่าง ๆ และยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในทุกระดับของสังคมไทย

advocacy

การให้ความช่วยเหลือโดยการเป็นตัวแทนทางกฎหมายของมูลนิธิสายเด็ก เป็นไปตามอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของเด็ก (CRC)

This  comprehensive document stipulates all of the intrinsic freedoms that should be granted to children, independent of their abilities, physical appearance, background or spiritual beliefs. The Thai Government signed the CRC in 1992. It took a number of years following the ratification for necessary action to be taken in Thailand but a very important piece of legislation materialized based on the CRC – The Child Protection Act of 2003. Since then it has formed the foundation for building a whole new system and standard for child protection in Thailand.

มูลนิธิสายเด็ก มีบทบาทแข็งขันอย่างยิ่งในการสร้างระบบใหม่ดังกล่าว

ประธานมูลนิธิสายเด็ก ม.ร.ว. สุพินดา จักรพันธุ์ เป็นสมาชิกหนึ่งในสิบสองคนของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติของประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการกำกับดูแลเรื่องการคุ้มครองเด็ก