เจ้าหน้าที่ของเรา
พร้อมให้ความช่วย
ตลอด 24 ชั่วโมง

คอลเซ็นเตอร์ของ มูลนิธิสายเด็ก ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ โดยรับสายทุกสายที่โทรฯ เข้ามาจากทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ที่คอลเซ็นเตอร์ พร้อมรับโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี เช่นเดียวกับบริการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ

call_center

คอลเซ็นเตอร์ของ มูลนิธิสายเด็ก ทำงานอย่างไร

มูลนิธิสายเด็ก วางแผนจะขยายบริการออกไปโดยไปตั้งสำนักงานในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ มูลนิธิต้องการให้ให้ความสนใจกับงานในภูมิภาคด้วยเพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมในการปรับปรุงความเร็วและคุณภาพในการให้ความช่วยเหลือและส่งต่อเด็ก ๆ ที่ต้องการการดูแลและคุ้มครองทั่วทั้งประเทศไทย

คอลเซ็นเตอร์ เป็นจุดเชื่อมโดยตรงระหว่างเด็กและบริการช่วยเหลือต่าง ๆ จึงเป็นพื้นฐานของความสำเร็จของงานที่เราทำ ปัจจุบันเรารับโทรศัพท์ประมาณ 150,000 สายต่อปี อย่างไรก็ดี จากประมาณการที่คำนวณจากความชุกของการโทรฯ ทั่วทั้งประเทศไทย จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เด็กจากชนกลุ่มน้อย สัดส่วนร้อยละที่บันทึกไว้ของเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ คอลเซ็นเตอร์พัฒนาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพในการช่วยเหลือเด็กมากกว่า 1.5 ล้านรายทั่วประเทศในแต่ละปี

เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือในประเทศไทยมักจะไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน

การกำหนดตำแหน่งของบริการพื้นฐานที่เหมาะสมสามารถจะต่อสายที่โทรฯ เข้ามาไปยังหมายเลขโทรศัพท์อีกมากเพียงแค่ให้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง แต่บ่อยครั้งที่เด็กจะถอดใจเสียก่อนจะได้รับความช่วยเหลือที่พวกเขาต้องการ

มีผู้ให้บริการที่ไม่เกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงานให้บริการช่วยเหลือดังกล่าวในประเทศไทยมาหลายทศวรรษแล้ว น่าเสียดายที่ไม่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างบริการเหล่านั้นจึงเป็นความล้มเหลวในการสร้างเครือข่ายให้บริการที่สอดคล้องกัน และบ่อยครั้งที่มักจำกัดการเข้าถึงบริการของเด็กด้วย
จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีเครื่องมือหรือองค์กรใดที่ปรับปรุงจุดเข้าถึงบริการสำคัญ ๆ อย่างจริงจังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งต่อทั่วทั้งชุมชนสำหรับเด็ก ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ นับแต่มูลนิธิสายเด็กเริ่มงานในปี 2546 มูลนิธิได้สร้างประโยชน์อย่างมากแก่องค์กรให้บริการและต่อชุมชนผ่านทางสายด่วน 1387

ในทุก ๆ วันเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนของเราต่างมองหาบริการในยามวิกฤต

เราสามารถช่วยเหลือได้ด้วย

การคุ้มครองและดูแลกรณีฉุกเฉิน

ความช่วยเหลือทางกฎหมายกรณีฉุกเฉิน

สวัสดิการกรณีฉุกเฉิน

ความช่วยเหลือทางการเงินกรณีฉุกเฉิน

การดูแลด้านสุขภาพ

อาหาร

ที่พักพิง/บ้านพักฉุกเฉิน

การศึกษา

ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต

ประโยชน์ที่ได้จากสายด่วน 1387

เด็กมีเบอร์โทรศัพท์เพียงเบอร์เดียวให้จดจำได้ง่ายเมื่อต้องการความช่วยเหลือ

บริการจะขจัดความเสี่ยงเรื่องการโทรฯ ไปผิดที่เนื่องจากความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่สายด่วน 1387 จะให้การส่งต่ออย่างถูกต้อง

สายเด็ก 1387 เป็นการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้การแก้ปัญหาสามารถทำได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น

คอลเซ็นเตอร์ปรับปรุงระบบส่งต่อและลดความซ้ำซ้อน

บริการของเรารวมถึงการให้ช่วยเหลือจาก 191 กรณีเป็นเรื่องไม่เร่งด่วนด้วย

เจ้าหน้าที่ของเราได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการประสานงานในกรณีฉุกเฉินและภัยพิบัติ

การทำงานอย่างใกล้ชิดและความสัมพันธ์ระหว่าง มูลนิธิสายเด็ก กับเด็กและชุมชนทำให้เราเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของกลุ่มเด็กพิเศษเช่น เด็กที่มีความพิการ เด็กไร้บ้าน ถูกทอดทิ้ง ถูกกระทำทารุณ และเด็กที่ถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยวิธีการต่าง ๆ

การทำงานในรูปของศูนย์กลางของเครือข่ายบริการช่วยเหลือ ทำให้ มูลนิธิสายเด็ก สามารถพบช่องว่างในการให้บริการและแนวโน้มของความต้องการได้