เพิ่มการรับรู้
ผ่านโครงการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

การรับรู้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานสายด่วนเกี่ยวกับเด็ก งานสร้างการรับรู้ในสายด่วน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและสมาชิกในชุมชนรู้ว่าตนจะโทรฯ ไปที่ไหนเมื่อเกิดวิกฤต รวมทั้งสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือทั่วทั้งสังคมโดยที่แต่ละคนต่างมีบทบาทในการปกป้องคุ้มครองเด็ก

outreach

ความช่วยเหลือโดยตรง

ปัจจุบันยังไม่มีระบบส่งต่อและติดตามตรวจสอบที่ทำงานและเชื่อถือได้อย่างเต็มที่ในกรณีของการละเมิดสิทธิเด็ก ระบบส่งต่อและติดตามตรวจสอบในประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดตั้งเท่านั้น สมาชิกของชุมชนและเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้และไม่รู้เรื่องสิทธิเด็กรวมถึงอาจจะไม่รู้ว่ามีกฎหมายคุ้มครองเด็กฉบับใหม่แล้ว ดังนั้น หน่วยงานให้ความช่วยเหลือโดยตรงสามารถเร่งการตอบสนองต่อความต้องการความช่วยเหลือในปัญหาความเดือดร้อนของเด็กได้อย่างมาก เช่นที่เราได้เห็นในการพิจารณาคดีจากการทำงานของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเด็กในภูเก็ต

สร้างความรับรู้

มูลนิธิสายเด็ก ค้นหาความต้องการที่จะทำให้เข้มแข็งขึ้น คล้ายกับแบรนด์ดังต่าง ๆ ที่จะต้องมีโลโก้ประกอบพร้อมด้วยการนำเสนอคุณภาพที่สม่ำเสมอ เด็กทุกคนต้องเห็น มูลนิธิสายเด็ก เป็นเพื่อนคู่คิดที่พวกเขาสามารถโทรฯ หาเพื่อให้มาช่วยปกป้องพวกเขาได้ในเวลาใดที่พวกเขาต้องการ ชุมชุมต้องมั่นใจว่า มูลนิธิสายเด็ก หมายถึงการปกป้องคุ้มครองเด็ก เด็กหรือผู้ใหญ่คนใดที่อยู่ ณ ที่ใดก็ตามในประเทศไทยจะมองเห็นโลโก้ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของ มูลนิธิสายเด็ก จะต้องรู้สึกปลอดภัยและสบายใจเกี่ยวกับบริการของ มูลนิธิสายเด็ก