สร้างการรับรู้
ผ่านโครงการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส

การรับรู้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ มูลนิธิสายเด็ก 1387 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและสมาชิกในชุมชนรู้ว่าตนจะโทรฯ ไปที่ไหนเมื่อเกิดภาวะวิกฤต รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยมีบทบาทในการคุ้มครองเด็กแตกต่างกันไป

outreach

ความช่วยเหลือโดยตรง

ปัจจุบันยังไม่มีระบบส่งต่อและติดตามตรวจสอบที่ทำงานและเชื่อถือได้อย่างเต็มที่ในกรณีของการละเมิดสิทธิเด็ก ระบบส่งต่อและติดตามตรวจสอบในประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดตั้งเท่านั้น สมาชิกของชุมชนและเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้และไม่รู้เรื่องสิทธิเด็กรวมถึงอาจจะไม่รู้ว่ามีกฎหมายคุ้มครองเด็กฉบับใหม่แล้ว ดังนั้น หน่วยงานให้ความช่วยเหลือโดยตรงสามารถเร่งการตอบสนองต่อความต้องการความช่วยเหลือในปัญหาความเดือดร้อนของเด็กได้อย่างมาก เช่นที่เราได้เห็นในการพิจารณาคดีจากการทำงานของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเด็กในภูเก็ต

สร้างการรับรู้

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ได้สร้างการรับรู้ผ่านโลโก้ เด็กทุกคนต้องเห็น มูลนิธิฯ เป็นเพื่อนที่พวกเขาเสมอ สามารถโทรฯ หา เพื่อให้ได้รับการแก้ไขปัญหาในทุกเวลาที่เด็ก ๆ ต้องการ พร้อมกันนั้นต้องสร้างความมั่นใจกับคนในชุมชุม ว่ามูลนิธิฯ จะสามารถปกป้องคุ้มครองเด็ก เด็กหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนนั้น ๆ อีกด้วย